K. Kovács István

KI AZ ANYÁD? AVAGY: MÚMIA A FESTETT NAGYBŐGŐTOKBAN

  

Elöljáróban:

2008-ban Hubay Miklós, az akkor 90 éves drámaíró Kolozsvárra látogatott, mint a Korunk Akadémia meghívottja, és két egykori egyetemi tanárom (Dr. Kötő József dramaturg és Boér Ferenc színművész) szervezték meg a sikeres, nagyszámú hallgatóságot vonzó Hubay-estet. Fájlaltam, hogy tőlem független okok miatt nem lehettem jelen, de a Művelődéshasábjain értesülhettem arról, hogy miként zajlott le Hubay Miklós kolozsvári előadása. A rövid köszöntő és felvezető után Hubay magához ragadta a szót, és rögtön elvarázsolta a közönséget a maga karizmatikus stílusával és választékos előadásmódjával. Közvetlen és lebilincselő módon mesélt Nagyváradról, a számára oly kedves szülővárosáról, fiatalkori kolozsvári élményeiről, kedvenc 19. és 20. századi íróiról és költőiről, akiknek műveiből kapásból idézett odavágó részeket. A jelenlevő ismerőseim mesélték, hogy mennyire elbűvölte őket Hubay hatalmas lexikális tudása, a korát meghazudtoló testi és szellemi frissessége és lelkesedése, eleganciája, valamint a kifinomult modora. Az egyikük szerint Hubay olyan volt, mint egy nemes, öreg sas. Ha jelen lehettem volna, én azt hiszem, így jellemeztem volna: bölcs volt, mint Tiréziász, és talányos, akár a Szfinx.

Amikor 2004-ben a kolozsvári Egyetemi Színházban Szophoklész Oidipusz király-át rendeztem, én voltam az előadásnak a dramaturgja is. Akkor még nem ismertem, nem olvastam Hubaynak A Szfinx, avagy búcsú a kellékektől című darabját, de úgy éreztem, feltétlenül meg kell jelenítenem a színpadon a Szfinxet is, ezt a mitikus, örök kérdéseket felvető, legendás figurát, és formát, testet kell találnom számára. Egy preambulumot, egy előjátékot szerkesztettem a darab elé, amely bemutatta a Szfinx és Oidipusz szellemi viadalát. Az én előadásomban, a Szfinxet és Tiréziászt ugyanaz a színésznő alakította. A kettős szerep jól elkülönült egymástól, hiszen a Szfinxet, mint csábos, végzetasszonyát jelenítettük meg, aki legyőzetése után a nézők szeme előtt vedlett át agg, világtalan jóssá, aki viszont megnyilvánulásaiban, szavaiban és gesztusaiban végig megőrizte a szörny-szerep egyes vonásainak alapelemeit. Akkor ez számomra (és a nézők számára is) nagyon eredeti megoldásnak tűnt. Közel húsz évnek kellett eltennie, hogy rájöjjek, hogy Hubayt már évtizedekkel korábban (hiszen a fent említett színművet 1962-ben írta) hasonló kérdések foglalkoztatták az Oidipusz-mítosz kapcsán, hogy magyarázatot találjon a Szfinx igazi kilétére. Ez a – nevezzük nagyképűen – látásmódbeli hasonlóság késztetett arra, hogy Hubay Miklós számottevő életművének e rendhagyó drámáját válasszam a tanulmányom témájául.

Előszó:

Hubay Miklós A Szfinx, avagy búcsú a kellékektől című drámája egy mitológiai témán alapuló, ám újraértelmezett és átformázott mű, amely a szophoklészi dramaturgiából indul ki. Ám elhajlik attól, mintegy tovább mutatva, erkölcsi, társadalmi és etikai gordiuszi csomópontokat oldozva fel, majd bogozva újra, egy, a várttól és a megszokottól eltérő képlet szerint. Dramaturgiája, Szophoklésszel ellentétben (akinél a Szfinx, mint mitikus lény, rejtett szereplő marad), megeleveníti, antropomorfizálja és főszereplővé lépteti elő a Szfinxet, az archetipikus ősi-női lényt, aki őrzi a lét, a sors és a végzet titkait. A Szfinx titka egy talány, amely az életről és a halálról szól. Ez a titok az emberi életút rejtélye, sorsa és végzete.

Hubay ontológiai dramaturgiája a színház konvencióiból és törvényeiből a lét alaptörvényére vonatkozó következtetéseket szűr le, illetve a lét törvényeit újraértelmezve ellenőrzi azokat a színház jelenségében. Iokaszte valóban egy szörnyeteg, avagy csak a város érdekeit védelmezi?  Vagy nem más, mint egy szerelemre és biztonságra vágyakozó nő, illetve a fia után epekedő anya? A Szfinx nem más, mint egy kupac kellék és jelmez, amelytől bármikor meg lehet szabadulni, vagy pedig valójában a királyné énjének szerves eleme?

Az Oidipusz-monda és a Szfinx mítoszának kérdésköre:

Az Oidipusz-monda talán az egyik legismertebb és egyben a legősibb mítosza az európai kultúrának. Ősi, hiszen már Homérosz említést tesz róla az Odüsszeia XI. énekében, és ismert, mivel hatást gyakorolt a művészeti ágak képviselőire, és ezáltal számtalan megjelenítése, át- és feldolgozása jelen van a festészetben, a szobrászatban, valamint az irodalmi és a drámairodalmi művekben, és meghatározója volt a jungi és a freudi pszichológiának. Úgy tűnik, egy olyan mítoszról van szó, amely megkerülhetetlen a gondolkodó és alkotó, vagyis az önmagát kereső, az önmagát kifejezni vágyó ember számára.

A Szfinx legendás alakja hasonló módon, akárcsak az Oidipusz-mítosz, átível az évezredeken. A titok, a hatalom és tudás mindenkori jelképe ő. „A tudás, a tudomány, a megismerés és a felismerés küszöbőre a Szfinx, akit ezért a tudatlanok kismerhetetlen szörnyetegnek vélnek, és akire borzadállyal vegyes csodálattal tekintenek. A thébai mondakörben, az elkerülhetetlen végzet megtestesülése. A mítosz egyik változata szerint, Arész küldte a városra, büntetésül a sárkány elpusztítása miatt, amelynek fogaiból a Labdakos család fogant. Egy másik mitikus változat értelmében Héra hozta a messzi Egyiptomból. Mindkét esetben, a Labdakida családot sújtó átkok, közvetve, vagy közvetlenül, mind a Szfinx személyéhez kötődnek.

 

Hubay egy Jean Cocteau mottóval indítja a drámáját. Nem véletlenül, hiszen Cocteau az 1934-ben bemutatott drámájában, A pokolgépben, szintén az Oidipusz-mítoszt dolgozta fel, és saját bevallása szerint, a történet nagyon közel állt hozzá. Az idézet így szól:

 

„Találkoznak. Miféle találkozás ez? Titok.”

 

Hubay Miklós drámájának cselekménye erre a találkozásra épül, és erről a titokról próbálja meg fellebbenteni a misztikus fátylat. A szerep és a személyiség, a látszat és az igazság viszonyának megfogalmazására törekszik.

 

 

 

A felvállalt „kényszerszerepek” vizsgálata:

 

Hubay már a dráma előszavában leszögezi, és színházi konvencióként elfogadtatja velünk azt a premisszát, amelynek értelmében, a Szfinx nem más, mint Iokaszte királyné maga, aki nappal Théba városa fölött uralkodik, éjjel pedig, a szörnyeteg alakjában és annak jelmezében a városba

érkezett idegenek szándékait és céljait fürkészi ki. Azokat, akiket valamilyen szempontból gyanúsnak, vagy veszélyesnek talál a városra nézve, saját kezűleg teszi el láb alól. Felmerül a kérdés, mi történt a valódi Szfinxel? Valaki már korábban legyőzte volna? De kicsoda? És mikor? Mert a szövegből kiderül, hogy az oroszlánbőr jelmez nem egy mai darab, hiszen „már molyos és egérpisi szagú”. Iokaszte és Tiréziász párbeszédéből arra is fény derül, hogy nem a mostani királyné az első nő, aki Théba védelmének érdekébe magára öltötte a szörnyeteg jelmezét, viszont ő bizonyult a legtehetségesebbnek erre a szerepre, az összes előbbi asszony közül. Vagy lehet, hogy nem is létezett soha igazi szörnyeteg Thébában? Elképzelhető, hogy esetleg a bölcs, és jövőbelátó Tiréziász zseniális találmánya volt az egész Szfinx-mítosz? Ha igen, akkor valóban csak a város védelmét és javát szolgálta-e ez az ókori Frankenstein-szörnyeteg, vagy pedig piszkos politikai és hatalmi játszmák eszköze volt? Ki készítette el a jelmezt? Az arany mellvértet, rubinkő mellbimbókkal, az ezüst álarcot, a karmokkal felfegyverzett kesztyűt, az overallként felvehető oroszlánbőrt és az egyiptomi fejéket? Mert a világtalan jós megálmodhatta, megtervezhette ugyan rémséges teremtményét, de megalkotni, kivitelezni vak volta miatt képtelen lett volna. Mi lett a sorsa a jelmez és a kellékek kivitelezőjének? Minden bizonnyal halál volt a fizetsége, hiszen ekkora államtitkot nem hagyhattak kiszivárogni. Vagy a Néma Fiú, Tiréziász örökös kísérője lett volna a jelmez megalkotója? Megannyi kérdés, amelyekre nem tudjuk a választ. A Szfinx maga a titok, maga a talány, amely az életről és a halálról dönt.

 

Hubay darabja, nem pusztán a szophoklészi mű átirata, vagy az annak előzményeit elmesélő és vizsgáló dráma, hanem elsősorban a szerepvállalás kérdéskörét veti fel. A személyiség és az általa felvállalt, vagy a sors által rákényszerített szerep konfliktusát taglalja.

Iokaszté számára gyűlöletes a gyilkos Szfinx-szerep, amivel azonosulnia kell. Tiréziász a királynét felmenti a gyilkosságok súlya alól, és a Szfinxre mint szerepre hárítja a felelősséget az elkövetett vérontásokért. A Szfinx „nemcsak Théba kutyája”, hanem az egész civilizált világ nemzetközi rendjének az ügynöke, vagyis nem csak lokális, de globális társadalmi szerep és egyben a politikai és a gazdasági kémkedés eszköze is. A Szfinx jelmez, megfosztja a nőiességétől a viselőjét. Nem fizikai értelemben, hiszen Oidipusz határozottan vonzónak találja, udvarol és bókol neki, hanem olyan módon, hogy a Szfinx szerepe szigorú szűziességet követel meg attól, aki magára ölti a jelmezt. Iokaszté úgy érzi magát, mikor felvállalt szerepébe átlényegül, mint „múmia a festett nagybőgőtokban”, mint „vasszűz foglya,..meddő asszony, aranyba foglalt sterilitás”, mint „borostyánkőbe fagyasztott féreg”. Iokaszte, fiának, az újszülött Oidipusznak a halálba küldése óta, vagyis 16 éve, kényszerű szűziességben élt, visszautasítva férjének, Laiosznak közeledéseit és szexuális követelőzéseit, tudván, hogy ha újabb gyermeket szülne, arra ugyanaz várna, mint a tragikus sorsú elsőszülöttre. A szörnyjelmez minden alkalommal, ahányszor csak magára ölti, erre a kényszerű szűziességre emlékezteti a még mindig fiatal és vonzó királynét. Laiosz halála után a Szfinx elsődleges feladatává vált, hogy a király gyilkosa után nyomozzon. Iokaszte ezt a feladatot félvállról veszi, mivel ő nem államérdekből, nem is a férje miatti bosszúból, vagy a trónhoz való feltétlen ragaszkodása miatt vállalta fel, hogy éjszakánként szörnyeteggé változzon. Ő, a Szfinx színe elé kerülő mindenik fiatal férfiban és kamaszban a fiát reméli viszontlátni. Első firtató kérdése hozzájuk nem az, amit várnánk. Nem a lábak numerológiai, vagy filozófiai találós kérdésével gyötri az ifjakat, hanem egy sokkal egyszerűbb (és mindig ugyanazt) a kérdést szögezi nekik: „Ki az anyád?” Mikor Tiréziász arról faggatja, hogy mi a jele annak, hogy Oidipusz életben van, úgy válaszol, ahogy csak egy anya tud válaszolni: „Az, hogy visszavárom őt.” Iokaszté számára nem csak a Szfinxszé való átlényegülés az egyetlen gyűlölt, kényszerűségből felvállalt szerep. A gyászruhás, elhunyt férjét sirató özvegy szerepe számára talán még az előbbinél is visszataszítóbb. Soha nem tudta elfeledni és megbocsájtani Laiosznak azt, hogy csecsemő korában halálra ítélte az egyetlen fiát, sőt a gyermekgyilkosságban bűnrészesévé tette őt. Hiszen Iokaszténak saját kezűleg kellett átadnia a pásztornak a halálra szánt újszülöttjét, sőt valószínűleg a különösen kegyetlen kivégzési módot is neki kellett kimondania: fúrják át a bokáit, majd akasszák egy fára és hagyják a vadak martalékául a gyermeket. Iokaszte leszámolása a Szfinxel, mint szereppel, mikor a mélységbe veti a szerep nélkülözhetetlen kellékeit: az oroszlánbőrt, a mellvértet, a karmos kesztyűket és a fejéket, egyfajta szimbolikus öngyilkosság és áldozat, hiszen énje egyik részét áldozza fel Oidipusz kedvéért. Viszont a sors átka elől nincs menekvése: amint megszabadul a gyűlölt Szfinx szerepétől, azonnal egy másik, talán még borzalmasabb szerepbe kényszeríti a fátum. Csak úgy mentheti meg a meglelt fiát a biztos haláltól, hogy ha annak a feleségévé lesz, és ezzel egy kompromisszum nélküli feloldhatatlan helyzetbe kényszeríti önmagát. Nem dönthet másként a szubjektív szabadság és az objektív szükségszerűség drámai képletének értelmében. Ebben rejlik a darab igazi tragédiája, mivel nem valódi bűn, hanem a sors teszi bűnössé, és önként kell vezekelnie azokért a bűnökért, amelyeket a sors rendelt számára. Nincs külső ellenfele, akivel szembe szállhatna, csupán önmagával és a végzettel harcol, és e küzdelemből nem kerülhet ki győztesen. Az individuum pusztulása, a szabad akarat végső kinyilatkoztatása ez, amikor tragikus hősként, önként felvállalja a sors büntetését. Ebben rejlik minden antik görög tragédia legbelsőbb szelleme, alapja és harmóniája: a katarzis. Ha Szophoklész Oidipusz király-át a férfisors tragédiájának nevezzük, akkor Hubay színműve, a Szfinx, avagy búcsú a kellékektől, a szűz – feleség – anya hármas hiposztázisában vergődő nő végzetes drámája.

 

Hubay olvasatában, Oidipusz meglepően fiatal. Szinte még gyerek, alig 16 éves kamasz, akit viszont a zsenge kora nem gátolja meg abban, hogy Thébába jövet meggyilkoljon néhány embert egy banális nézeteltérés miatt. Ha mai hasonlattal akarnánk élni, úgy cselekszik, mint egy olyan sofőr, aki egy útkereszteződésnél számára előnyt nem adó autó összes utasát lemészárolná. Megteszi, csupán azért, mert úgy véli, hogy neki királyi privilégiumai vannak. De ennek a látszólag értelmetlen tömeggyilkosságnak jelképes értelme van. Oidipusz tudatában van annak, hogy ő királyi vér, tehát előjogok illetik, viszont azt nem tudja, hogy a szembejövő utasok közül az egyik szintén király, aki épp ugyanolyan gőgös, elbizakodott és hiú, akárcsak ő. Laiosz épp olyan indulatos, mint Oidipusz, hiszen először ő emel fegyvert a fiatal fiúra. Amilyen az apa, olyan a fia, és a vér ez alkalommal sem válik vízzé. Mintha két mozdony száguldana egymással szembe: kitérni nem lehet, az összecsapás elkerülhetetlen, az egyiküknek pusztulnia kell. A kezdetek keresése mitikus összefüggésben áll egyfajta erőszakkal, dühvel és haraggal, ami nem más, mint a hübrisz bűne, amely minden tragikus hős sajátja. Laiosznak, a bűnös apának az általa halálraítélt fia keze által kell elhullnia. Csakhogy a fiú épp e szükségszerű, jelképes gyilkosság által válik maga is bűnössé, és ez által pecsételődik meg a sorsa. Oidipusz maga az emberi létezés alapkérdése: ki vagyok én? A válasz, amelyet oly elszántan kutat, mindvégig ott van a szeme előtt, mi több, a szó szoros értelmében magában hordozza azt.” Oidipusz eljut önmaga eredetéhez, önön kiindulási pontjához. Az apja meggyilkolása az a döntő lépés, amely funkcionálisan önmaga nemzőjévé teszi majd őt, mikor feleségül veszi majd a tulajdon anyját, Laiosz király özvegyét. E nász, mintegy visszafordítja az időt, aminek következtében Oidipusz tulajdonképpen önmaga apjává válik. Oidipusz jogos önvédelemnek érzi a tettét, ami viszont a külső szemlélő számára nem más, mint a vélt felsőbbrendűség, a drámai hübrisz biztos megnyilvánulása, amelyet Nemezis, a bosszú istennője soha nem hagy megtorlás nélkül. A hübrisztől elvakított Oidipusz, a Szfinxszel is félvállról, pökhendi módon, mondhatni szemtelenül társalog, mintha nem is tudatosulna benne, hogy borotvaélen, a lét és a halál mezsgyéjén tántorog éppen az élete. Alaptalan nagyképűséggel mindentudónak véli magát, úgy gondolja, visszakézből megfelel majd a szörnyeteg kérdéseire, és könnyedén legyőzi azt, megszerezve ezáltal Théba trónját. Elvakultságában nem veszi észre, hogy nem ő az, aki kiemelkedően eszes és erős, hanem a Szfinx jelmezét viselő Iokaszte gyengül el, és hagyja győzni maga felett Oidipuszt, mikor felismeri benne a holtnak vélt fiát. Oidipusz a sors kiválasztottjának és kegyeltjének véli magát, holott pont ellenkezőleg: a sors üldözöttje és áldozata ő. Minden gesztusa, szava és tette a későbbi szörnyű bukását, megszégyenülését és vesztét készíti elő.

Felvetül a kérdés, hogy ha Hubay ezt a lélektani drámáját az antik görök tragédiák mintájára írta, vajon miért hiányzik belőle az antik színművek legjellegzetesebb eleme, a kar? Vagy lehet, hogy nem is hiányzik, csak rejtve van? A vak Tiréziászt kísérő Néma Fiú alakja, ez az egy mondatos szerep, épp olyan rejtélyes, sokrétegű és kérdésfelvető, akár a Szfinx alakja. A némasága, amint az a dráma utolsó dramaturgiai csűr-csavarában kiderül, a Szfinxéhez hasonló kényszerszerep, amely a túlélését szolgálja. Ő tölti be egyszemélyben az antik kórus funkcióját: nem avatkozik bele a cselekménybe, mindig a háttérben marad, akár fölöslegesnek, közömbösnek is vélhetnénk a cselekmény szempontjából. Viszont ő a főszereplő bizalmasa, aki előtt az bármily titkát, félelmét és szenvedését ki tudja mondani, és testi-lelki meztelenségében, akár egy tükör előtt, nyilvánulhat meg előtte. A Néma Fiú, az egyszemélyes kar, a többi szereplőhöz viszonyítva szemlélődő, külső álláspontot képvisel. Nem foglal állást, nincs véleménye, de amikor kitör Thébában a járvány, neki is szóra nyílnak néma ajkai, és megfogalmazza a végső szentenciát: Oidipusz sorsa beteljesedett. Az antik karhoz hasonlóan: kifejezi a fájdalmat, amit a szereplők szenvedése kelt, és megosztva azt a befogadó nézővel vagy olvasóval, kiteljesíti a tragédiát. Tekinthetjük a drámában egymásnak feszülő erők olyan közös bizalmasának, pártatlan társának, aki egyik félnek sem árulja el az általa ismert titkokat. Mivel szimbolikus személy, bármiféle titkot rá lehet bízni, ami a cselekményt érinti, de ő maga nem vesz részt a cselekményben. Miként a vak Tiréziász, aki jobban látja az összefüggéseket a látóknál, a Néma Fiú is mindenki másnál jobban meg tudja fogalmazni és ki tudja fejezni a tragédia lényegét.

Szerkezet és nyelvezet

Hubay Miklós drámájának a világa jól megkonstruált, logikailag levezetett és az összefüggések hálózataként működik. Okok és okozatok láncolata a mű, és ebben a láncban minden szem egyben ok és okozat is

A színmű három jelentre tagolódik. Az első jelenet felvezeti a cselekményt, a harmadikban pedig beteljesedik a végzet. A középső, vagyis a második jelenet csupán egyetlen monológ, egy rövid intermezzo, amelyben a magára maradt Iokaszte legbelsőbb fájdalmai, félelmei és kétségei szólalnak meg.

A darab modernizmusa nem csak a formai újításokban nyilvánul meg, hanem a nyelvhasználat terén is: merész, szókimondó, provokatív dialógusokban és monológokban gördíti előre a cselekményt. Nyelvezete a mai beszélt nyelv közvetlenségével szólítja meg a befogadót, és helyenként anakronizmusokkal érzékelteti a mondanivaló örökértékűségét. Csupán Tirezias üt meg helyenként magasztos hangot, mintegy gúnyosan parodizálva önmaga jóslatait.

A szerző egyfelől tudatosan kísérletezik a modern dramaturgia változatos lehetőségeivel, másfelől a mítosz egyetemes tudáskincséből merít. A szerzői utasításban leírt helyszín, a díszlet is e kettőséget tükrözi: a Szfinx barlangja voltaképpen egy hatalmas cső és a két kőpillér, amelyeken a Szfinx és a vendége foglalnak helyet, magas bárszékekre emlékeztetnek. A dráma, az antik tragédiák modelljére építkezve, betartja az arisztotelészi hármas egységet, amely a klasszikus drámák belső szerkezetének alapkövetelménye. Megőrzi a hely (ugyanazon a helyen játszódik), az idő (néhány óra eseményeit dolgozza fel) és a cselekmény (egy szálon fut) egységét.

A szerző, mint drámai entitás:

A fent említett kettősségek, az antik forma és a modern nyelvezet ötvözése által Hubay, mint dramaturg, maga is a Szfinxhez hasonló entitássá válik, ki önmaga frissességével és kortárs gondolkodásmódjával tölti fel az ősi, dionüszoszi, mitikus formát. Hubay Miklós egy örök kérdésfeltevő, akár a Szfinx, egy drámai alak az élet színpadán, egy igazi Homo Ludens, akinek a drámaiság az éltető eleme, és akiben harmóniára lel a tragikum komolysága, valamint a komédia felszabadult életszemlélete.

Irodalom:

Arisztotelész, Poétika,ford. SarkadyJános, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1994

Csomafáy Ferenc, Hubay Miklós Kolozsvárt, Művelődés, LXI évfolyam. 2008. Május

Hubay Miklós, A Szfinx, avagy búcsú a kellékektől, Digitális Irodalmi Akadémia, https://opac.dia.hu/record/-/record/display/manifestation/Hubay_Miklos-Kivul_Magamon

Karsay György, Szophoklész: Oidipusz király, www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2010/XIX.-evf.

Lányi András, Oidipusz, avagy a természetes ember, Liget, Budapest, 2015

Pomogáts Béla, A magyar irodalom története

 

 

 

 

 

 

vissza az előző oldalra